Tom Lippincott
4302 Hollywood Blvd. #314
Hollywood, FL 33021-6635
USA
Email: tomlippincott@bellsouth.net